Remont chodnika i nawierzchni asfaltowej w Michowie – ul. Składowska

W ramach inwestycji zostały zrealizowane następujące roboty: rozebranie chodników z płyt betonowych – 127,5 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 8 cm po zagęszczeniu – 458 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm po zagęszczeniu – 174 m2, chodniki
z kostki brukowej grubości 8 cm – 458 m2, chodniki z kostki brukowej (kolor) grubości 8 cm – 174 m2, frezowanie nawierzchni bitumicznej – 777 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 4 cm warstwa ścieralna – 1 665 m2, regulacja pionowa włazów kanałowych, studzienek wodociągowych, gazowych i telefonicznych.

Koszt zadania: 142 823,01