Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego w m. Podlodówek.

W ramach inwestycji wykonano: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość po zagęszczeniu do 10 cm – 686 m3, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 4900 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – 4900m2.

Koszt zadania: 209 659,23zł