Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Katarzyn

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty polegające na: wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm – 989 m3, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 7 700 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm – 7 700m2

Koszt zadania: 325 614,58 zł