Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wypnicha.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została zrealizowana inwestycja pn.: „Modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wypnicha”.

Wartość całego zadania wyniosła 291 701,76 zł w tym dofinansowanie z FOGR 60 000,00 zł.
W ramach realizacji projektu wykonano 1,687 km drogi asfaltowej o grubości 5 cm. Wykonane zostało również znakowanie pionowe drogi

W ramach w/w inwestycji wykonano następujące prace budowlane:

– profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej – 6457,93 m2,

– położono warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego – 121,01m2,

– wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniową, mieszanką kruszywa łamanego zagęszczoną mechanicznie o gr. min. 10 cm,

– skropiono podbudowę z kruszywa, emulsją asfaltową przeznaczoną pod nawierzchnie bitumiczne – 6555,45m2,

– wykonano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego – 2478 m2,

– położono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej – asfaltowej o grubości 5 cm – 6555,45 m2,

– wykonanie oznakowania pionowego.

W ramach inwestycji wykonano: profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej – 6457,93m2, warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego – 121,01m2, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej mieszanką kruszywa łamanego zagęszczoną mechanicznie o gr. min. 10 cm, skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową pod nawierzchnie bitumiczne – 6555,45m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm – 6555,45m2, wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego – 2478 m2, wykonanie oznakowania pionowego.

Koszt zadania: 291 701,76 zł

Dofinansowanie FOGR – 60 000,00 zł