Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wypnicha.