KONSULTACJE SPOŁECZNE

Powiększ obrazkonsultacje-społeczne

Wójt Gminy Michów informuje, iż w dniach 6.11.2019 – 21.11.2019 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Michów na rok 2020.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Michów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michowie, https://ugmichow.bip.lubelskie.pl
w UG Michów  w pokoju nr 10 (1 piętro). Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30.

Opinie i uwagi składać należy w:

  • formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michowie lub listownie na adres: Urząd Gminy w Michowie, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów,
  • formie elektronicznej na adres: sekretariat@michow.eurzad.eu

Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia
21 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu).

Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, Wniosek z opinią lub uwagami złożony na odpowiednim formularzu wraz z odniesieniem do  odpowiedniego artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZARZĄDZENIE NR 102 2019