TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MICHÓW

image005

Oszczędzanie energii jest jednym z ważniejszych wyzwań XXI wieku. Polityka polegająca na stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotyczących przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych wpływa głównie na poprawę efektywności energetycznej budynków nowo wznoszonych jak i tych już wybudowanych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  na terenie gminy Michów cztery  obiekty użyteczności publicznej objęto głęboką i kompleksową termomodernizacją, co nie tylko poprawiło estetykę budynków, ale przede wszystkim w najbliższym czasie przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne. Dodatkowo zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną spowoduje redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii cieplnej w budynkach. Podjęte w tym zakresie działania doskonale wspierają efektywność energetyczną, a tym samym wpływają na budowę gospodarki niskoemisyjnej. Wyposażenie budynków w systemy inteligentnego zarządzania energią pozwala na bieżące monitorowanie zużycia energii cieplnej oraz odpowiednie dostosowywanie produkcji energii do aktualnego zapotrzebowania, co bezpośrednio wpływa na koszty bieżącego utrzymania obiektów oraz zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.

Wśród obiektów podanych termomodernizacji znalazły się budynki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie, Przedszkole w Michowie, Zespół Szkół w Rudnie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie.

Obiekty poddane termomodernizacji pełnią ważną rolę w gminie Michów ze względu na swoje funkcje społeczne.  Dodajmy, że wspomniane budynki zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców poprzez realizację zadań z zakresu edukacji, sportu  oraz usług socjalnych .

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 : Efektywność energetyczna sektora publicznego.  Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Michów.
Całkowita wartość projektu to 2 540 802,38 zł,  dofinansowanie w Ramach RPO WL w kwocie 1 716 656,43 zł.