URZĄD GMINY MICHÓW INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019 ROKU.

Powiększ obraz115595_r0_940

Urząd Gminy Michów informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
i pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8 maja 2019 roku dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Michów wyboru jednego ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia
30 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Michów pokój Nr 10. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Michów www.ugmichow.bip.lubelskie.pl na stronie internetowej Urzędu – www.gminamichów.pl.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany

ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r. Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Oświadczenie kandydata na ławnika – przestępstwa

Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika – załącznik do rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika